OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG MARKETINGOWYCH DLA ALVOGEN PHARMA SP. Z O.O.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

 • Alvogen jest członkiem międzynarodowej grupy farmaceutycznej, której głównymi dziedzinami działalności są produkcja, rozwój i sprzedaż produktów leczniczych stosowanych w leczeniu ludzi; oraz
 • Alvogen prowadzi w zakresie dozwolonym przez prawo reklamę tychże produktów na podstawie zlecenia podmiotów odpowiedzialnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, („Prawo farmaceutyczne”) lub we własnym imieniu w stosunku do produktów, dla których Alvogen jest podmiotem odpowiedzialnym; oraz
 • Podmioty prowadzące apteczny i hurtowy obrót produktami Alvogen są zainteresowane uzyskaniem zleceń na świadczenie usług reklamowych, edukacyjnych, badawczych i innych usług dla Alvogen Pharma sp. z o.o.;

zasady współpracy przy wystawianiu i realizowaniu takich zleceń zostały określone w niniejszym dokumencie.

Definicje

§ 1

Terminy używane w niniejszych Ogólnych Warunkach świadczenia Usług marketingowych dla Alvogen Pharma sp. z o.o.mają następujące znaczenie:

 1. Pod określeniem „OWUnależy rozumieć niniejsze Ogólne Warunki świadczenia Usług marketingowych dla Alvogen Pharma sp. z o.o.
 2. Pod określeniem „Alvogennależy rozumieć Alvogen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, przy ul. Bonifraterska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610747, NIP 7010564475, BDO 000103978, REGON 364124728, kapitał zakładowy w wysokości 3.405.000,00zł.
 3. Pod określeniem „WYKONAWCA” należy rozumieć podmiot każdorazowo świadczący usługi dla Alvogen w oparciu o OWU i Zlecenie.
 4. Pod określeniem „Strony” należy rozumieć Alvogen i WYKONAWCĘ.
 5. Pod określeniem „Produkty” należy rozumieć produkty lecznicze każdorazowo wskazane w załączniku do Zlecenia.
 6. Pod określeniem „Znaki Handlowe” należy rozumieć oznaczenia handlowe Produktów oraz oznaczenia Alvogen.
 7. Pod określeniem „Zlecenie” należy rozumieć dokument sporządzany przez Alvogen i akceptowany przez WYKONAWCĘ określający w szczególności: (i) szczegółowy opis zlecanych do wykonania usług, (ii) harmonogram realizacji usług przez WYKONAWCĘ, (iii) należne WYKONAWCY wynagrodzenie, (iv) inne ustalenia szczegółowe Stron. Wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 1 i 2 do OWU.
 8. Pod określeniem „Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje przekazane WYKONAWCY przez Alvogen w jakiejkolwiek formie dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Alvogen, jego wspólników, kontrahentów, współpracowników, partnerów oraz przedmiotu niniejszej OWU.

Przedmiot OWU

§ 2

 1. Przedmiotem porozumienia zawieranego na podstawie OWU jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Alvogen, w zamian za wynagrodzenie wypłacane na zasadach określonych w niniejszej OWU, usług marketingowych, badawczych, edukacyjnych, analiz rynku oraz innych, na podstawie szczegółowych zleceń przekazywanych przez Alvogen Wykonawcy do realizacji („Usługi”).
 2. Usługi będą świadczone przez WYKONAWCĘ za pomocą zespołu wykwalifikowanych współpracowników, m.in. na podstawie opracowanych przez Alvogen wobec Produktów i własnej marki, strategii i polityki rynkowej, a także z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i badawczych zdefiniowanych przez Alvogen.
 3. Szczegółowy sposób świadczenia usług wobec poszczególnych Produktów określany będzie każdorazowo przez Alvogen w ramach bieżącej współpracy, w oparciu o Zlecenia.
 4. Przy świadczeniu Usług Strony zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w tym Prawa Farmaceutycznego i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zmian. („Ustawa o refundacji”) oraz regulacji organizacji branżowych, do których należy Alvogen. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie, że współpracownicy, którymi się posługuje przy realizacji niniejszych OWU również będą bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji, o których mowa w niniejszym ustępie.

Zlecenie usług do realizacji

§ 3

 1. Strony przyjmują następującą procedurę zlecania usług:
  1. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Alvogen Zlecenie przekazane zostanie Wykonawcy drogą elektroniczną, osobiście, kurierem lub pocztą,
  2. potwierdzenie przyjęcia Zlecenia do realizacji, zostanie przekazane Alvogen drogą elektroniczną, osobiście, kurierem lub pocztą, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia. Preferowanym sposobem komunikacji jest droga elektroniczna.
  3. Dokument Zlecenia podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji WYKONAWCY jest przekazywany przedstawicielowi Alvogen.
 2. O nie przyjęciu Zlecenia bądź proponowanych zmianach zasad jego realizacji WYKONAWCA zobowiązany jest poinformować Alvogen (mailem) w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zlecenia przez Alvogen. Bezskuteczny upływ tego terminu oznacza przyjęcie Zlecenia do realizacji na warunkach zaproponowanych przez Alvogen.
 3. WYKONAWCA nie będzie podejmował żadnych działań bez otrzymania stosownego Zlecenia od Alvogen.
 4. Niniejsze OWU nie obejmuje zlecania prowadzenia reklamy aptek lub ich działalności w rozumieniu art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. WYKONAWCA zobowiązuje się, że nie będzie podejmował żadnych działań stanowiących reklamę apteki lub jej działalności – a w razie nałożenia jakichkolwiek kar w związku z taką działalnością, zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty z tym związane we własnym zakresie.

Wykonywanie Usług

§ 4

 1. WYKONAWCA dołoży najwyższej staranności, aby zrealizować cel OWU w najbardziej efektywny sposób i przy pomocy wszelkich dostępnych środków, zgodnie z warunkami niniejszych OWU, poleceniami i instrukcjami Alvogen, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Kodeksem Farmaceutycznej Etyki Marketingowej, możliwościami rynku z dołożeniem należytej staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczonych usług.
 2. O ile Strony inaczej nie postanowią i nie wymaga tego charakter usługi, podczas wykonywania porozumienia zawieranego na podstawie OWU WYKONAWCA zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie materiałami przekazanymi mu przez Alvogen. Po zakończeniu realizacji Zlecenia WYKONAWCA zwróci Alvogen wszelkie nie wykorzystane podczas realizacji Zlecenia dokumenty i materiały.
 3. Usługi oraz jakakolwiek związana z nimi działalność będzie realizowana przez WYKONAWCĘ w jego własnym imieniu oraz w imieniu ewentualnych podwykonawców (współpracowników), w szczególności tych wskazanych w Zleceniu- na odpowiedzialność WYKONAWCY, z zastrzeżeniem uregulowań dotyczących reklamy produktów leczniczych wynikających z przepisów Prawa farmaceutycznego a także Ustawy o refundacji.
 4. Wykonawca świadcząc Usługi będzie zawsze ściśle przestrzegał wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa i będzie odpowiedzialny wobec Alvogen oraz odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych, za szkody wyrządzone naruszeniem lub niezastosowaniem się do tych przepisów. WYKONAWCA jest także odpowiedzialny za zapewnienie, że współpracownicy, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej OWU również będą ściśle przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa. WYKONAWCA jest odpowiedzialny wobec Alvogen oraz odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych, za spowodowane przez tych współpracowników szkody wyrządzone naruszeniem lub niezastosowaniem się przez nich do tych przepisów.
 5. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki i roszczenia wynikłe z uchybień WYKONAWCY i/lub uchybień współpracowników WYKONAWCY w realizacji współpracy na podstawie niniejszych OWU i/lub nieprzestrzegania przez osoby realizujące tę współpracę instrukcji dostarczonych przez Alvogen, a także za wszelkie inne zaniedbania czy niewłaściwe działania podjęte przez WYKONAWCĘ i/lub współpracowników WYKONAWCY,.a także zwolni Alvogen z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tego tytułu. Wykonawca odpowiada względem Alvogen za działania i zaniechania współpracowników związane z realizacją niniejszej OWU – jak za swoje własne działania i zaniechania.
 6. W celu prawidłowego wykonywania przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych w niniejszej OWU w przypadku gdy jest to wymagane naturą świadczonej usługi, Alvogen przeprowadzi dla przedstawicieli WYKONAWCY prezentację dotyczącą Produktów oraz przedstawi im odpowiednie instrukcje, dotyczące strategii firmy Alvogen w zakresie marketingu Produktów, a także strategii Alvogen w zakresie działań badawczych i edukacyjnych.
 7. WYKONAWCA będzie składał Alvogen pisemne raporty z wykonanych Usług jak również będzie zgłaszał Alvogen wszelkie zapytania lub komentarze – zarówno natury naukowej, jak i handlowej – napływające z rynku w odniesieniu do świadczonych Usług.
 8. W zakresie dozwolonym przez prawo WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić pracownikowi Alvogen lub wskazanemu przez Alvogen niezależnemu audytorowi dostęp do wszelkiej dokumentacji w zakresie niezbędnym do weryfikacji prawidłowości świadczonej Usługi, w tym raportów, o których mowa powyżej.
 9. Strony będą niezwłocznie udzielały sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego informowania drugiej strony o wszelkich zmianach, trudnościach i przeszkodach w realizacji niniejszej OWU, jak również do współdziałania z drugą Stroną w zakresie rozwiązywania wszelkich spornych sytuacji wynikłych z realizowania postanowień OWU.
 10. WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Alvogen, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, o fakcie otrzymania przez WYKONAWCĘ i/lub współpracownika zaangażowanego w realizację porozumienia zawartego w oparciu o WW (dalej łącznie WYKONAWCA i/lub PODWYKONAWCA), powiadomienia o wszczęciu przez organ nadzoru farmaceutycznego, postępowania w związku z prowadzeniem przez WYKONAWCĘ i/lub PODWYKONAWCĘ  działań stanowiących reklamę WYKONAWCY i/lub PODWYKONAWCY bądź jego/ich działalności lub o nieprawidłowościach w tymże zakresie stwierdzonych przez organ nadzoru farmaceutycznego w protokole pokontrolnym, w zależności, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce i wystąpi jako pierwsze.
 11. W przypadku kiedy decyzją organu nadzoru farmaceutycznego, drukowany materiał WYKONAWCY i/lub PODWYKONAWCY zostanie uznany za działanie stanowiące niezgodną z przepisami prawa reklamę WYKONAWCY i/lub PODWYKONAWCY lub jego działalności i zostanie wycofany z rynku, Alvogen ma prawo do żądaniu zwrotu części należnego WYKONAWCY wynagrodzenia za prowadzenie promocji Produktu(ów) za pośrednictwem drukowanego materiału, o którym mowa powyżej, proporcjonalnie do czasu, w którym drukowany materiał WYKONAWCY i/lub PODWYKONAWCY był dostępny na rynku. Wykonawca odpowiada we wskazanym w tym ustępie zakresie także za działania i zaniechania swoich współpracowników, przy pomocy których realizuje współpracę na podstawie OWU.
 12. WYKONAWCA zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania wszelkiej działalności w związku z niniejszą OWU, która powodowałaby jakiekolwiek naruszenie przez WYKONAWCĘ, współpracowników WYKONAWCY lub przez Alvogen obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza regulacji antykorupcyjnych. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie, że współpracownicy, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej również powstrzymają się od podejmowania wszelkiej działalności w związku z niniejszą OWU, która powodowałaby jakiekolwiek naruszenie przez WYKONAWCĘ, współpracowników Wykonawcy lub przez Alvogen obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza regulacji antykorupcyjnych.
 13. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z niniejszych OWU, ani WYKONAWCA, ani jego współpracownicy, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej OWU Alvogen, nie będą dawać, oferować, wypłacać ani obiecywać, ani nie będą wyrażać zgody na wypłatę, pośrednio ani bezpośrednio, kwot pieniężnych lub korzyści majątkowych żadnym osobom, ani podmiotom, w tym w szczególności określanym przepisami prawa powszechnie obowiązującego jako „funkcjonariusze publiczni”, w celu wywarcia wpływu na działania lub decyzje tych osób, podmiotów, funkcjonariuszy lub organów władzy, bądź w celu odniesienia bezprawnej korzyści w rozumieniu właściwych przepisów antykorupcyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenie niniejszego ustępu przez osoby, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej OWU.
 14. Strony oświadczają, że zawarcie i wykonanie niniejszej OWU, a także zapłata wynagrodzenia dla WYKONAWCY nie są jakkolwiek związane z podjęciem lub realizacją innych zobowiązań, poza tymi, które zostały wskazane w tej OWU.

Bezpieczeństwo produktów

§ 5

 1. Działając z upoważnienia właściwych podmiotów odpowiedzialnych w rozumieniu Prawa farmaceutycznego Alvogen jest odpowiedzialna za monitorowanie bezpieczeństwa Produktów na terenie Polski.
 2. WYKONAWCA będzie stosował się do procedur przekazanych przez Alvogen oraz zobowiąże do przestrzegania tych procedur swoich pracowników oraz współpracowników .
 3. W przypadku, gdyby pracownik WYKONAWCY nie zastosował się do tychże procedur, Alvogen zastrzega sobie prawo do żądania zmiany osoby pracownika zatrudnionego przy świadczeniu usług dla Alvogen w terminie 14 dni od złożenia zawiadomienia przez Alvogen.

Wynagrodzenie

§6

 1. Z tytułu wykonywania Usług WYKONAWCY należne będzie wynagrodzenie określone każdorazowo w przyjętym do realizacji Zleceniu.
 2. Płatność wynagrodzenia następować będzie z dołu, po prawidłowym wykonaniu Zlecenia, przelewem, na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w treści faktury, w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury VAT.
 3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Alvogen.
 4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją Usług.

Poufność

§ 7

 1. WYKONAWCA zobowiązuje się zarówno w czasie trwania współpracyjak i po jej zakończeniu, do utrzymania w poufności wszelkich informacji jakie uzyskał od Alvogen w związku z nawiązywaniem i realizacją współpracy na podstawie niniejszych OWU,.
 2. WYKONAWCA dodatkowo zobowiązuje się, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, do przestrzegania:
  1. poufności przekazywanych informacji;
  2. przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie zachowania tajemnicy handlowej.
 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do:
  1. wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie dla umówionych celów, w szczególności udostępniania Informacji Poufnych wyłącznie upoważnionym osobom zatrudnionym przez WYKONAWCĘ, w związku i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im obowiązków w ramach porozumiena zawartego w oparciu o OWU;
  2. zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy, nie ujawniania i nie przekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania takich informacji niezgodnie z celem niniejszych OWU;
  3. podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony Informacjom Poufnym;
  4. poinformowania każdej osoby, której ujawniane są Informacje Poufne, przed takim ujawnieniem, o ich poufnym charakterze i o warunkach niniejszego oświadczenia.
 4. Obowiązki wskazane w niniejszym paragrafie wiążą WYKONAWCĘ do czasu utraty przez Informacje Poufne swojego charakteru, ale nie krócej niż 10 lat od dnia ustania współpracy w oparciu o OWU.
 5. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do informacji, które:
  1. są częścią informacji podanej przez Alvogen do publicznej wiadomości lub w inny sposób ogólnie dostępnej;
  2. zostały ujawnione opinii publicznej bez winy WYKONAWCY.
  3. WYKONAWCA posiadał już informacje w chwili ujawnienia ich przez Alvogen i nie były one bezpośrednio lub pośrednio nabyte od Alvogen .
 6. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia, że jego współpracownicy także będą zobowiązani do przestrzegania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie na analogicznych zasadach, przy czym WYKONAWCA odpowiada za naruszenie przez nich postanowień niniejszego paragrafu.

Znaki Handlowe

§ 8

 1. W związku z wykonywaniem usług Alvogen może upoważnić WYKONAWCĘ do korzystania ze Znaków Handlowych.
 2. Alvogen niniejszym udziela WYKONAWCY, na czas realizacji Zlecenia i dla celów realizacji tego Zlecenia, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania ze Znaków Handlowych w sposób prawidłowy, wyłącznie dla prawidłowej realizacji niniejszej OWU, zgodnie ze wskazówkami Alvogen i wyłącznie w odniesieniu do Produktów. Znaki Handlowe będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. WYKONAWCA nie będzie kwestionować ważności Znaków Handlowych ani nie podejmie działań mogących skutkować utratą lub osłabieniem ochrony Znaków Handlowych, w szczególności zaś WYKONAWCA ani w czasie trwania niniejszej OWU ani w żadnym późniejszym czasie nie zarejestruje, nie będzie używał i nie będzie dążyć do uzyskania jakiegokolwiek prawa do Znaków Handlowych czy do jakiegokolwiek słowa czy symbolu podobnego do Znaku Handlowego.
 4. WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi Alvogen o wszelkich roszczeniach dotyczących i/lub naruszeniach Znaków Handlowych, a Alvogen będzie odpowiedzialny za odpowiednią obronę.

Nieprawidłowa realizacja Zlecenia

§ 9

 1. Alvogen ma prawo do anulowania Zlecenia i żądania zwrotu wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA nienależycie wykonuje obowiązki i nie przystąpi do ich należytego wykonywania w ciągu 5 (pięć) dni po otrzymaniu pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń bądź też obowiązki realizuje niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W odniesieniu do Usług, których realizacja nie została zakończona w dniu anulowania Zlecenia, WYKONAWCY należna będzie część wynagrodzenia za Usługi, odpowiadająca zakresowi Usług prawidłowo i faktycznie realizowanych do dnia anulowania Zlecenia.
 2. Z chwilą zakończenia realizacji Zlecenia WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie (najdalej w terminie 30 dni) zwrócić Alvogen wszelkie dokumenty i materiały przekazane mu przez Alvogen w związku ze Zleceniem, jak również nie czynić jakiegokolwiek dalszego użytku z tego rodzaju dokumentów i materiałów, chyba, że Alvogen zalecił odmiennie, np. w związku z planowaniem kolejnego Zlecenia.
 3. W przypadku wskazanym w ust. 1, niezależnie od zwrotu, Alvogen ma prawo żądania zapłaty przez WYKONAWCĘ, kary umownej w wysokości równej 100% wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za realizację Zlecenia, którego dotyczy naruszenie, co nie wyłącza możliwości dochodzenia wyższego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. WYKONAWCA nie może przenieść całości ani części swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszych OWU na osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Alvogen. Powyższe nie uchybia możliwości swobodnego kształtowania wewnętrznych relacji oraz rozliczeń pomiędzy WYKONAWCĄ a jego współpracownikami, w imieniu których WYKONAWCA realizuje Usługi i za których odpowiada.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z mniejszej OWU lub w związku z nią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Alvogen.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWU z jakiegokolwiek powodu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek stopniu, nie będzie to miało wpływu na legalność, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień OWU.
 5. Brak egzekwowania postanowień niniejszych OWU, lub praw z nich przysługujących lub brak dokonania wyborów w niej przewidzianych nie będzie traktowane jako wyłączenie mocy wiążącej tych postanowień czy zrzeczenie się prawa, jak i w żaden sposób nie wpłynie na ważność i moc wiążącą niniejszych OWU. Odstąpienie od egzekwowania któregokolwiek z postanowień lub wykonywania któregokolwiek z praw czy wyborów nie wyłącza i nie będzie stanowić przeszkody dla jego późniejszego wyegzekwowania lub wykonania ani dla późniejszego wyegzekwowania lub wykonania jakiegokolwiek innego postanowienia lub prawa, o którym stanowią niniejsze OWU.
 6. Niniejsze OWU podlegają prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będą zgodnie z nim interpretowane.
 7. Dostawca może zmienić niniejsze OWU poprzez zastąpienie ich nową treścią, która zostanie opublikowana na stronach internetowych Dostawcy lub udostępniona Nabywcy bezpośrednio. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dostawcę w nowej treści OWU, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązujących OWU.
 8. Alvogen Pharma sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).
 9. Załączniki do niniejszych OWU stanowią ich integralną i nierozerwalną część.
 10. WYKONAWCA zobowiązuje się przekazać swoim reprezentantom, pracownikom i współpracownikom (personelowi zaangażowanemu w realizację Usług) jeżeli ich dane będą w związku z OWU przetwarzane przez Alvogen treść klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej OWU. WYKONAWCA będący osobą fizyczną zobowiązuje się ponadto samodzielnie zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszych OWU.

Załączniki:

 • Nr 1: Wzór Zlecenia – Apteka
 • Nr 2: Wzór Zlecenia – Hurtownia,
 • Nr 3: Klauzula informacyjna dla reprezentantów, pracowników i współpracowników partnera biznesowego Alvogen.
 • Nr 4: Informacja dla Partnerów biznesowych Alvogen.
 •  

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR ZLECENIA – APTEKA  

ZLECENIE nr  ……  /miesiąc/rok  z dnia ………………

Działając na podstawie Ogólnych Warunków świadczenia Usług marketingowych dla Alvogen Pharma sp. z o.o. (dalej: „OWU“),

Alvogen Pharma spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610747, NIP 7010564475, BDO 000103978, REGON 364124728, kapitał zakładowy w wysokości 3.405.000,00zł, zwana dalej „Alvogen” lub „Zlecającym“, reprezentowana przez: __________________________________

niniejszym zleca Wykonawcy:

Dane Wykonawcy

Kluczowi współpracownicy, w tym apteki, w imieniu których Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe Zlecenie:

   • XXX, NIP: XXX
   • YYY
   • ZZZ

wykonanie następujących usług:

 • 1/ sporządzenie raportu zgodnie ze Zleceniem oraz przekazanie praw do tego raportu za miesiące ………………………………………….. w wybranych SKU  …………………… .
 • 2/ osiągnięcie stanów magazynowych w minimalnej ilości …………… dni rotacji w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Alvogen w nstp SKU: ………………          w  ……………………………… aptekach;
 • 3/ zapewnienie dostępności produktów Alvogen w ilości min 1 w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Zentiva w nstp SKU: ………………………………… w ……………………………………….. aptekach;
 • 4/ wynajem miejsca, powierzchni na materiał edukacyjny, reklamowy dotyczący schorzeń lub profilaktyki, promocji leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen jako wytwórcy leków w okresie od …………….…………… do…………………………………;
 • 5/ umieszczenie reklamy w materiałach drukowanych apteki (dotyczy wyłącznie leków OTC, suplementów diety, wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen);
 • 6/ dystrybuowanie materiałów edukacyjnych do pacjentów w okresie od ………………. do …………………;
 • 7/ prowadzenie szkoleń i edukacji w stosunku do pracowników Wykonawcy dot. produktów Alvogen, w celu nabycia wiedzy merytorycznej w okresie w okresie od …………..do …………………..

Usługi dotyczą Produktów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Zlecenia.

Sposób świadczenia usług powinien odpowiadać prawu. W szczególności Wykonawca nie będzie prowadził jakichkolwiek działań marketingowych w stosunku do pacjentów, które mogłyby zwiększać obrót produktami refundowanymi ponad poziom wynikający z potrzeb pacjentów dysponujących stosownymi receptami.

Wynagrodzenie bazowe za świadczenie usług jw. wynosić będzie …. kwota do wpisania PLN brutto (z VAT)

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie Alvogen raportu ze świadczenia usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia i pozytywna weryfikacja przeprowadzenia usług przez Alvogen.

Alvogen oraz Wykonawca oświadczają, że znane im są postanowienia OWU oraz akceptują ich treść. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku ze współpracą na podstawie OWU (w tym z klauzulami informacyjnymi Alvogen) oraz, że je akceptuje.

Alvogen oraz Wykonawca oświadczają, iż są uprawnieni w świetle obowiązujących przepisów odpowiednio do zlecania oraz wykonania wszelkich ww. usług.

Załącznik nr 1: wzór raportu z wykonania usług;

Załącznik nr 2: Lista Produktów, których dotyczy Zlecenie

Wnioskujący:                                                                                                                           Wykonawca:

Zlecający:

 

Załącznik 1 do zlecenia nr ……./miesiąc/rok  z dnia ………………

RAPORT Z WYKONANIA USŁUG

 W imieniu Wykonawcy oświadczamy, że w okresie objętym Zleceniem jw. wykonano następujące usługi:

Kopiują się dane wpisane w zleceniu

1/ sporządzenie raportu zgodnie ze Zleceniem oraz przekazanie praw do tego raportu za miesiące ………………………………………….. w wybranych SKU  …………………… .

2/ osiągnięcie stanów magazynowych w minimalnej ilości …………… dni rotacji w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Alvogen w nstp SKU: ………………          w  ……………………………… aptekach;

3/ zapewnienie dostępności produktów Alvogen w ilości min 1 w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Zentiva w nstp SKU: ………………………………… w ……………………………………….. aptekach;

4/ wynajem miejsca, powierzchni na materiał edukacyjny, reklamowy dotyczący schorzeń lub profilaktyki, promocji leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen jako wytwórcy leków w okresie od …………….…………… do…………………………………;

5/ umieszczenie reklamy w materiałach drukowanych apteki (dotyczy wyłącznie leków OTC, suplementów diety, wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen);

6/ dystrybuowanie materiałów edukacyjnych do pacjentów w okresie od ………………. do …………………;

7/ prowadzenie szkoleń i edukacji w stosunku do pracowników Wykonawcy dot. produktów Alvogen, w celu nabycia wiedzy merytorycznej w okresie w okresie od …………..do …………………..

Załącznik: raport SKU za miesiąc ……………………………………………………. w pliku edytowalnym (arkusz kalkulacyjny)

Wykonawca

Data

W imieniu Alvogen potwierdzam wykonanie przez Wykonawcę usług wskazanych powyżej.

Alvogen

Załącznik 2 do zlecenia nr ……./miesiąc/rok  z dnia ………………

Lista Produktów, których dotyczy Zlecenie:  

 • XXX
 • XXX
 • XXX    

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR ZLECENIA – HURTOWNIA

ZLECENIE nr  ……  /miesiąc/rok  z dnia ………………

Działając na podstawie Ogólnych Warunków świadczenia Usług marketingowych dla Alvogen Pharma sp. z o.o. (dalej: „OWU“),

Alvogen Pharma spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610747, NIP 7010564475, BDO 000103978, REGON 364124728, kapitał zakładowy w wysokości 3.405.000,00zł, zwana dalej „Alvogen” lub „Zlecającym“, reprezentowana przez:__________________________________

niniejszym zleca Wykonawcy:

Dane Wykonawcy

Kluczowi współpracownicy, w tym hurtownie, w imieniu których Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe Zlecenie:

 • XXX, NIP: XXX
 • YYY
 • ZZZ

wykonanie następujących usług:

1/ sporządzenie raportu zgodnie ze Zleceniem oraz przekazanie praw do tego raportu za miesiące ………………………………………….. w wybranych SKU  …………………… .

2/ osiągnięcie stanów magazynowych w minimalnej ilości …………… dni rotacji w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Alvogen w nstp SKU: ……………… .

3/ zapewnienie dostępności produktów Alvoren w ilości min 1 w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Zentiva w nstp SKU: ………………………………… .

4/ wynajem miejsca, powierzchni na materiał edukacyjny, reklamowy dotyczący schorzeń lub profilaktyki, promocji leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen jako wytwórcy leków w okresie od …………….…………… do…………………………………;

5/ umieszczenie reklamy w materiałach drukowanych klienta (dotyczy wyłącznie leków OTC, suplementów diety, wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen);

6/ dystrybuowanie materiałów edukacyjnych do kontrahentów w okresie od ………………. do …………

7/ prowadzenie szkoleń i edukacji w stosunku do pracowników Wykonawcy dot. produktów Alvogen, w celu nabycia wiedzy merytorycznej w okresie w okresie od …………..do …………………..

Usługi dotyczą Produktów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Zlecenia.

Sposób świadczenia usług powinien odpowiadać prawu. W szczególności Wykonawca nie będzie prowadził jakichkolwiek działań marketingowych w stosunku do pacjentów, które mogłyby zwiększać obrót produktami refundowanymi ponad poziom wynikający z potrzeb pacjentów dysponujących stosownymi receptami.

Wynagrodzenie bazowe za świadczenie usług jw. wynosić będzie …. kwota do wpisania PLN brutto (z VAT)

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie Alvogen raportu ze świadczenia usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia i pozytywna weryfikacja przeprowadzenia usług przez Alvogen.

Alvogen oraz Wykonawca oświadczają, że znane im są postanowienia OWU oraz akceptują ich treść. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku ze współpracą na podstawie OWU (w tym z klauzulami informacyjnymi Alvogen) oraz, że je akceptuje.

Alvogen oraz Wykonawca oświadczają, iż są uprawnieni w świetle obowiązujących przepisów odpowiednio do zlecania oraz wykonania wszelkich ww. usług.

Załącznik nr 1: wzór raportu z wykonania usług;

Załącznik nr 2: Lista Produktów, których dotyczy Zlecenie

Wnioskujący:                                                                                                                           Wykonawca:

Zlecający:

 

Załącznik 1 do zlecenia nr ……./miesiąc/rok  z dnia ………………

RAPORT Z WYKONANIA USŁUG

W imieniu Wykonawcy oświadczamy, że w okresie objętym Zleceniem jw. wykonano następujące usługi:

Kopiują się dane wpisane w zleceniu

1/ sporządzenie raportu zgodnie ze Zleceniem oraz przekazanie praw do tego raportu za miesiące ………………………………………….. w wybranych SKU  …………………… .

2/ osiągnięcie stanów magazynowych w minimalnej ilości …………… dni rotacji w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Alvogen w nstp SKU: ……………… .

3/ zapewnienie dostępności produktów Alvoren w ilości min 1 w celu zabezpieczenia odsprzedaży produktów Zentiva w nstp SKU: ………………………………… .

4/ wynajem miejsca, powierzchni na materiał edukacyjny, reklamowy dotyczący schorzeń lub profilaktyki, promocji leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen jako wytwórcy leków w okresie od …………….…………… do…………………………………;

5/ umieszczenie reklamy w materiałach drukowanych klienta (dotyczy wyłącznie leków OTC, suplementów diety, wyrobów medycznych, promocji grupy Alvogen);

6/ dystrybuowanie materiałów edukacyjnych do kontrahentów w okresie od ………………. do …………

7/ prowadzenie szkoleń i edukacji w stosunku do pracowników Wykonawcy dot. produktów Alvogen, w celu nabycia wiedzy merytorycznej w okresie w okresie od …………..do …………………..

Załącznik: raport SKU za miesiąc ……………………………………………………. w pliku edytowalnym (arkusz kalkulacyjny)    

Wykonawca

Data

W imieniu Alvogen potwierdzam wykonanie przez Wykonawcę usług wskazanych powyżej.

Alvogen

 

Załącznik 2 do zlecenia nr ……./miesiąc/rok  z dnia ………………

Lista Produktów, których dotyczy Zlecenie:

 • XXX
 • XXX
 • XXX

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW PARTNERA BIZNESOWEGO ALVOGEN PHARMA SP. Z O.O.

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych reprezentantów, pracowników oraz współpracowników Partnera Biznesowego Alvogen Pharma sp. z o.o., które są jej przekazywane przez tego Partnera w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych związanych z realizacją OWU zawartej pomiędzy Partnerem Biznesowym Alvogen Pharma sp. z o.o.

Z chwilą otrzymania danych osobowych pracowników lub współpracowników zaangażowanych w lub odpowiedzialnych za realizację porozumienia zawieranego na podstawie OWU po stronie Partnera Biznesowego (dale jako „Dane Osobowe”), ich administratorem staje się Alvogen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa (dale jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
  Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania:
  1. kontakt w sprawach związanych z wykonaniem porozumienia zawieranego na podstawie OWU;
  2. cele administracyjne, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem usług lub innych zobowiązań przez Partnera Biznesowego na podstawie OWU;
  3. cele dowodowe związane z wykonaniem porozumienia zawieranego na podstawie OWU,
  4. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych
  W celach wskazanych w pkt 1 Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych:
  1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego,
  2. dane służbowe: stanowisko, miejsce pracy,
  3. dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, numer faksu.
 3. Odbiorcy Danych Osobowych
  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze porozumienia zawieranego na podstawie OWU powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Okres przechowywania Danych Osobowych
  Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres współpracy na podstawie OWU zawartej pomiędzy Administratorem a Partnerem Biznesowym, w której realizację zaangażowane były osoby, których Dane Osobowe dotyczą. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń   z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego wiązanego z w/w współpracą na podstawie OWU.
 5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych
  Dane Osobowe są pozyskiwane co do zasady od Partnera Biznesowego. Partner Biznesowy jest odpowiedzialny za poinformowanie osób, których dotyczą Dane Osobowe o planowanym udostępnieniu ich danych do Administratora oraz o zakresie i powodach tego udostepnienia. Dane Osobowe mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji porozumienia zawieranego na podstawie OWU. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z pracownikiem lub współpracownikiem Partnera Biznesowego.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony danych (kontakt do IOD: dpo@zentiva.com . Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych Partnerów Biznesowych prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne (indywidualnych przedsiębiorców), którzy współpracują z Alvogen Pharma sp. z o. o. na podstawie OWU (dalej zwanych „Partnerami”).
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Partnerów (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Alvogen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
  Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z:
  1. realizacją zawartego z Partnerem porozumienia na podstawie OWU, w tym jej obsługą, monitorowaniem prawidłowości wykonania oraz rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. dokonywaniem oceny Partnera w celu podjęcia decyzji o dalszej współpracy – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. prowadzeniem ewentualnych sporów i dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych
  W celach wskazanych w pkt 1 Administrator będzie przetwarzać następujące Kategorie Danych Osobowych:
  1. dane identyfikacyjne:
   1. w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, nazwa, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
   2. w przypadku wspólników spółki cywilnej: imię, nazwisko numer PESEL, adres zamieszkania wspólników, nazwa spółki, adres siedziby, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. dane kontaktowe: np. adres e-mail, numer telefonu, faks, adres do korespondencji,
  3. dane bankowe: numer rachunku bankowego i nazwa banku.
 3. Odbiorcy Danych Osobowych
  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora usługodawcy, którym w drodze porozumienia zawartego na podstawie OWU powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych   są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Okres przechowywania Danych Osobowych
  Dane Osobowe będą przetwarzane przez cały okres współpracy na podstawie OWU, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku ewentualnego sporu sądowego Dane Osobowe Partnera będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie. Dla danych księgowych okres retencji wynosi natomiast 5 lat zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych
  Podanie Danych Osobowych przez Partnera jest wymogiem umownym. Administrator pozyskując dane od Partnera informuje go o danych, których podanie jest niezbędne dla realizacji współpracy na podstawie OWU. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia  porozumienia na podstawie OWU.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Partner, którego dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Partner może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Partnera przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Partnera, które są przetwarzane w związku z wykonaniem współpracy na podstawie OWU i mają postać elektroniczną,
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 1 lit. b i c (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Partnerom, których te dane dotyczą można kontaktować się z przez Administratora Inspektorem Ochrony danych (kontakt do IOD: dpo@zentiva.com). Partner, który złożył wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jego Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jego tożsamości. Ponadto Partner, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.p

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound