Polityka prywatności

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – RODO), jak również przepisy krajowe dotyczące ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych, my Alvogen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000610747

oraz

Zentiva Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, kod pocztowy 00-203 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000691403, podmioty prawne, które są częścią grupy kapitałowej Zentiva, wraz z innymi podmiotami prawnymi wymienionymi w punkcie (J) poniżej (dalej ogólnie i zbiorowo określane jako „Zentiva” i / lub „Firma” i / lub „my” i / lub „Jednostkami powiązanymi”), jako (Współ-) Administratorzy danych osobowych, pragną wspólnie, jak i oddzielnie zapewnić pełną zgodność z przepisami mającymi zastosowanie na polu ochrony danych osobowych, by w dalszym ciągu powierzali nam Państwo swoje Dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności w zakresie danych osobowych wyszczególnia wytyczne mające zastosowanie w zakresie przetwarzania Danych osobowych (tj. wszelkich informacji związanych ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną), które nam powierzono, dotyczące w szczególności:

 • tego, w jaki sposób pozyskujemy Państwa Dane osobowe;
 • Danych osobowych, które Przetwarzamy – zależnie od charakteru łączących nas z Państwem relacji;
 • celów, w których Państwa Dane osobowe są przez nas wykorzystywane;
 • Podstawy prawnej do Przetwarzania Państwa Danych osobowych;
 • warunków, w oparciu o które możemy dokonać ujawnienia Państwa Danych osobowych;
 • Informacji o Polityce prywatności dla dzieci;
 • bezpieczeństwa Danych osobowych;
 • przysługujących Państwu praw związanych z Przetwarzaniem Państwa danych osobowych;
 • okresu przechowania Państwa Danych osobowych;
 • listy (Współ-) Administratorów danych oraz innych podmiotów z Grupy Zentiva;
 • definicji pojęć wymienionych w niniejszej Polityce prywatności;
 • aktualizacji treści niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku, gdyby pojawiły się z Państwa strony jakiekolwiek dalsze pytania lub chęć uzyskania dodatkowych informacji związanych z Przetwarzaniem przez Nas Państwa Danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem poniższych danych:

 • listownie – pod adresem: Alvogen Pharma Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; lub
 • drogą mailową – pod adresem: DPO@zentiva.com.

W jaki sposób pozyskujemy Państwa Dane osobowe

Zgodnie z ogólną zasadą, Państwa Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. Analogicznie do tego, może dojść jednak do sytuacji, w której pozyskamy Państwa Dane osobowe wskutek Państwa odwiedzin na naszej Witrynie. Szczegółowe informacje uzyskać można po zapoznaniu się z naszą Polityką w zakresie plików cookie. Może również dojść do sytuacji, w których pozyskamy Państwa Dane osobowe z innych źródeł. W związku z powyższym, możliwe jest także pozyskanie Państwa Danych osobowych w jakikolwiek inny sposób (np. podczas bezpośrednio prowadzonych rozmów, rozmów telefonicznych lub na gruncie korespondencji pisemnej, jak też za pośrednictwem formatu elektronicznego i/lub papierowego) w ramach naszej działalności, na przykład:

 • od innych podmiotów prawnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Zentiva (w zamieszczonej poniżej sekcji (J) można zapoznać się z listą podmiotów prawnych, które wchodzą w skład grupy kapitałowej Zentiva ); i/lub
 • od pozostałych podmiotów publicznych lub prywatnych podmiotów prawnych, posiadających osobowość prawną lub nie (np. Państwa pracodawca lub pozostałe publiczne instytucje/władze na szczeblu centralnym lub lokalnym wypełniające swoje obowiązki prawne, z uwzględnieniem obowiązków z zakresu kontroli i prowadzenia dochodzeń, jak również Państwa partnera handlowego, itp.); i/lub
 • wskutek połączenia, nabycia aktywów lub cesji wierzytelności; i/lub
 • wskutek ujawnienia ich przez inne osoby (np. osoby, które dokonały zgłoszenia Zentiva podejrzewanych przez Państwa skutków ubocznych / działań niepożądanych, osoby uczestniczące w wypadkach drogowych, które nie są posiadaczami pojazdu biorącego udział w danym wypadku, itp.); i/lub
 • ze źródeł publicznych (np. literatury).

W przypadku, jeśli Państwa Dane osobowe zostały nam ujawnione przez osobę trzecią, uznamy, iż osoba ta została uprzednio upoważniona do wykorzystania oraz ujawnienia Państwa Danych osobowych. Obowiązkiem wspomnianej osoby trzeciej będzie upewnienie się, iż posiada ona upoważnienia niezbędne ku posłużeniu się Państwa Danymi osobowymi oraz ujawnieniu ich na naszą rzecz, będących upoważnieniami uzyskanymi przed dokonaniem tychże działań. Analogicznie – w sytuacji, w której to Państwo dokonają ujawnienia Nam Danych osobowych osoby trzeciej, uznamy, iż uzyskali Państwo od takiej  osoby trzeciej upoważnienie ku temu. Ponadto w sytuacji, w której poddawać będziemy Przetwarzaniu Państwa Dane osobowe pozyskane od osoby trzeciej, będzie od niej wymagane przedłożenie Nam niezbędnych informacji związanych z Przetwarzaniem Państwa Danych osobowych, włączając te dotyczące ujawnienia ich na Naszą rzecz. W przypadkach, w których to osoba trzecia nie przedłoży Państwu niezbędnych informacji odnoszących się do Przetwarzania Państwa Danych osobowych, włączając te dotyczące ujawnienia ich na Naszą rzecz, prosimy o podjęcie bezpośredniego kontaktu ze wspomnianą osobą trzecią.

Dane osobowe, które Przetwarzamy (zależnie od charakteru łączących nas z Państwem relacji)

W ramach prowadzonej przez nas działalności możemy zgromadzić Państwa Dane osobowe w formacie fizycznym i/lub elektronicznym, poddając je przechowaniu, rejestracji, wykorzystaniu oraz Przetwarzaniu w jakikolwiek sposób w zgodności z przepisami, które mają względem Nas zastosowanie oraz wytycznymi określonymi niniejszą Polityką prywatności. Ogólną zasadą jest to, iż gromadzeniu oraz zwracaniu się o pozwolenie na przekazanie tychże podlegają jedynie te Dane osobowe, które są stosowne, właściwe oraz ograniczone do wymogów znajdujących zastosowanie w ramach prowadzonej przez Nas działalności, zależnie od charakteru łączących nas z Państwem relacji. Ogólnie obowiązująca zasada stanowi, iż nie należy gromadzić tych kategorii Danych osobowych, które uznawane są za szczególne – takich, jak: danych ujawniających pochodzenie rasowe bądź etniczne, poglądy polityczne, wierzenia natury filozoficznej lub religijnej, związanych z przynależnością do związków zawodowych; danych genetycznych czy biometrycznych mających na celu dokonanie jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących stanu zdrowia lub związanych z życiem seksualnym lub orientacją seksualną osoby fizycznej („Wrażliwe dane osobowe”), z wyjątkiem ograniczonych i szczególnych okoliczności czy formalności przewidzianych w przepisach o ochronie Danych osobowych (np. związanych z zapewnieniem wysokich standardów jakości oraz bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych stosowanych przez ludzi czy wyrobów medycznych). Stąd też – w sytuacji, gdy:

 • Zdecydują się Państwo na odwiedzenie naszej Witryny – bez względu na powód wizyty (nawet, jeśli ma ona służyć jedynie uzyskaniu przez Państwa informacji) – oraz zaakceptują wszystkie nasze pliki cookie, poddamy Przetwarzaniu jedynie te Dane osobowe, które będą dotyczyć Państwa, odnosząc się również do uwierzytelnienia Państwa podczas aktywności w Internecie, jak choćby Dane dot.:
  • rodzaju urządzenia;
  • systemu operacyjnego;
  • rodzaju przeglądarki, ustawień językowych;
  • lokalizacji, daty oraz godziny, o której połączono się z Witryną, długości pobytu (współczynnik odrzuceń);
  • danych demograficznych (wiek i płeć), jeśli Google posiada informacje związane z zawierającym je kontem;
  • zainteresowania (w przypadku, gdy Google dysponuje takimi informacjami);
  • rodzaju urządzenia mobilnego;
  • lokalizacji, z której wywodzi się ruch na Witrynie.
 • Zdecydują się Państwo na podjęcie z Nami kontaktu z jakiegokolwiek powodu, w związku z czym uzupełnią Państwo udostępniony na Naszej Witrynie „Formularz kontaktowy” lub w przypadku, gdy skontaktują się Państwo z Nami w dowolny inny sposób – wówczas będziemy Przetwarzali Państwa Dane osobowe, na których ujawnienie się Państwo zdecydowali – takich, jak:
  • dane umożliwiające identyfikację (imię, nazwisko);
  • dane kontaktowe (adres e-mail)/(prywatny/firmowy) numer telefonu, adres korespondencyjny – jeśli dotyczy;
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • podpis złożony fizycznie i/lub elektronicznie;
  • dziedzina/zajęcie/zawód/miejsce pracy/specjalność//stanowisko zawodowe/tytuł zawodowy/tytuł naukowy – jeśli dotyczy.
 • Zdecydują się Państwo na zaprenumerowanie naszych newsletterów – będziemy przetwarzać wówczas co najmniej następujące Państwa dane osobowe:
  • dane umożliwiające identyfikację (imię, nazwisko);
  • dane kontaktowe (prywatny/zawodowy adres e-mail);
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • fakt wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz treść takiej zgody.
 • Zdecydują się Państwo na zgłoszenie Nam w jakikolwiek sposób i jakimkolwiek kanałem podejrzenia wystąpienia skutku ubocznego – poddamy wówczas Przetwarzaniu Dane osobowe dotyczące Państwa jako osób dokonujących zgłoszenia (tj. osób, które zgłaszają podejrzenie wystąpienia skutku ubocznego / działania niepożądanego), co oznaczać będzie co najmniej następujące kategorie danych:
  • dane umożliwiające identyfikację (imię, nazwisko);
  • dane kontaktowe (adres korespondencyjny / adres e-mail lub prywatny/firmowy numer telefonu);
  • Państwa kwalifikacje (w przypadku, gdy są Państwo Pracownikami służby zdrowia);
  • inicjały osoby objętej podejrzeniem wystąpienia skutków ubocznych i/lub inne dane pozwalające na dokonanie jej identyfikacji, jak: data urodzenia, wiek/przedział wiekowy, płeć, okres ciąży (jeśli dotyczy);
  • opis podejrzewanego działania niepożądanego, zawierający np. informacje o doświadczonych oznakach lub symptomach, dacie, pod którą podejrzewane działanie niepożądane wystąpiło, jak również skutki podejrzewanego o wystąpienie działania niepożądanego;
  • głos (w przypadku, gdy zgłoszenie podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego nastąpiło drogą połączenia z linią telefoniczną przeznaczoną usłudze prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakologicznym);
  • podpis (złożony fizycznie lub elektronicznie – jeśli dotyczy);
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • nazwa produktu, którego zgłoszenie dotyczy.
 • Zdecydują się Państwo na przesłanie nam w jakikolwiek sposób i na jakiejkolwiek płaszczyźnie reklamacji związanej z jakością produktu – poddamy wówczas Przetwarzaniu Dane osobowe dotyczące Państwa jako osoby składającej reklamację (tj. osoby, która dokonuje złożenia reklamacji związanej z jakością produktu), dot. następujących kategorii danych:
  • dane umożliwiające identyfikację (imię, nazwisko);
  • dane kontaktowe (adres korespondencyjny / adres e-mail lub prywatny/firmowy numer telefonu);
  • Państwa kwalifikacje (w przypadku, gdy są Państwo Pracownikami służby zdrowia);
  • opis reklamacji dotyczącej jakości produktu;
  • podpis (złożony fizycznie lub elektronicznie – jeśli dotyczy);
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • nazwa produktu, którego zgłoszenie dotyczy.
 • Zdecydują się Państwo na zostanie Pracownikiem Zentiva, przez co uzupełnią Państwo udostępniony na naszej Witrynie „Formularz zgłoszeniowy” lub podejmą z Nami kontakt w jakikolwiek inny sposób, czy to za naszą uprzednią prośbą, czy też z własnej (Państwa) inicjatywy – poddamy wówczas Przetwarzaniu dotyczące Państwa Dane osobowe, takie jak:
  • dane umożliwiające identyfikację (imię, nazwisko);
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres korespondencyjny / e-mail);
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • dane dotyczące będącego przedmiotem starań zajęcia/stanowiska, działu/miasta;
  • dane dotyczące wykształcenia, szkoleń oraz doświadczenia zawodowego (dane, które zdecydują się Państwo ujawnić w swoim życiorysie);
  • podpis (złożony fizycznie lub elektronicznie – jeśli dotyczy);
  • inne dane: dane, które będą zawarte w Państwa CV i/lub liście motywacyjnym.

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz dokonania przez Nas wyboru nie potrzebujemy żadnych innych Danych osobowych, takich jak (wykraczających jednak poza wskazany poniżej zakres):

 • zdjęcie (fotografia);
 • kopie dokumentów tożsamości;
 • kopie dokumentów związanych z osiągnięciem tytułów zawodowych/naukowych;
 • informacje dotyczące karalności;
 • informacje dotyczące stanu zdrowia, itp.
 • W przypadku, gdy reprezentują Państwo osobę prawną (publiczną lub prywatną, posiadającą osobowość prawną lub nie) w imieniu której występują Państwo w stosunkach z naszą Firmą, bez względu na powód i w jakikolwiek sposób, wówczas dokonamy Przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych – takich, jak:
  • dane umożliwiające identyfikację (imię, nazwisko);
  • dane kontaktowe (adres do korespondencji / celów rozliczeń, adres e-mail, numer telefonu (prywatny/firmowy);
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • pole działania/zawód (miejsce pracy, stanowisko, wizytówka);
  • podpis (złożony fizycznie lub elektronicznie – jeśli dotyczy);
 • Zdecydują się Państwo na zawarcie z Nami umowy jako jej strona, wówczas poddamy Przetwarzaniu następujące dotyczące Państwa Dane osobowe:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, NIP lub nr i seria dokumentu tożsamości);
  • dane kontaktowe (adres domowy / do celów rozliczeń, numer telefonu (prywatny/firmowy), adres e-mail);
  • dziedzina/zawód – jeśli dotyczy (miejsce pracy, zawód, nazwa stanowiska, specjalność, tytuł zawodowy, tytuł naukowy – zależnie od przypadku);
  • podpis złożony fizycznie i/lub elektronicznie;
  • dokumenty/dowody przedłożone w związku z realizacją umowy.
 • Są Państwo Pracownikami służby zdrowia, z którymi wchodzimy w interakcję – wówczas możemy poddać Przetwarzaniu następujące dotyczące Państwa Dane osobowe, jak:
  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer wykonywania zawodu – jeśli dotyczy);
  • dane kontaktowe (numer telefony (prywatny/firmowy), adres e-mail (prywatny/zawodowy);
  • dziedzina/zawód (miejsce pracy, zawód, tytuł, specjalność, stopień zawodowy, stopień naukowy);
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • podpis złożony fizycznie i/lub elektronicznie;
  • zdjęcie (fotografie z wydarzeń – jeśli dotyczy).
 • Zdecydują się Państwo na zakup oferowanych przez Nas towarów (urządzeń elektronicznych, mebli, pojazdów, odpadów, itp.), poddamy Przetwarzaniu następujące Dane osobowe, które Państwa dotyczą:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, NIP, krajowe numery identyfikacyjne);
  • dane kontaktowe (adres domowy / służący celom rozliczeń);
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);
  • podpis złożony fizycznie i/lub elektronicznie;
 • Zdecydują się Państwo na złożenie wizyty w naszej siedzibie/zakładzie, bez względu na jej powód – wówczas poddamy Przetwarzaniu następujące dotyczące Państwa Dane osobowe:
  • dane osobowe (imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu (bez możliwości identyfikacji na podstawie numeru rejestracyjnego), zdjęcie (bez możliwości dokonania rozpoznania twarzy);
 • Uczestniczyli Państwo w wypadku drogowym, w którym brał udział także samochód będący Naszą własnością lub wykorzystywany przez Nas, a kwestia wypadku drogowego rozstrzygnięto na drodze polubownej – wówczas będziemy przetwarzać następujące dotyczące Państwa Dane osobowe:
  • dane identyfikacyjne, wraz z podaniem kwalifikacji kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym i/lub właściciela pojazdu biorącego udział w tymże wypadku lub jego naocznych świadków, zależnie od sytuacji (imię, nazwisko, data urodzenia, prawo jazdy – seria, numer, kategoria, ważność, stosownie do sytuacji);
  • dane kontaktowe, wraz z podaniem kwalifikacji kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym i/lub właściciela pojazdu biorącego udział w tymże wypadku lub jego naocznych świadków, zależnie od sytuacji (pełen adres do korespondencji, prywatny/firmowy numer telefonu lub adres e-mail, stosownie do sytuacji)
  • dane dotyczące wypadku (data, miejsce i miejsce wypadku drogowego, jego okoliczności, szkic dot. wypadku samochodowego);
  • dane pojazdu biorącego udział w wypadku drogowym (oznaczenie, rodzaj, numer rejestracyjny, kraj rejestracji);
  • dane dotyczące ubezpieczenia (polisa ubezpieczeniowa (odpowiedzialność cywilna / Zielona Karta), firma ubezpieczeniowa (agencja lub pośrednik ubezpieczeniowy), numer i ważność polisy ubezpieczeniowej, pokrycie szkód z polisy ubezpieczeniowej);
  • podpis;
  • treść podjętej komunikacji (fizycznej i/lub elektronicznej);

Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się o inne Dane osobowe, jakie będą niezbędne do wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych i/lub umownych i/lub zobowiązań, pozostając w ścisłej zgodzie z obowiązującymi nas przepisami prawa. W przypadku, gdy nie zgodzą się Państwo się na dostarczenie nam swoich Danych osobowych, nie będziemy w stanie wykonać wymienionych w tymże dokumencie działań lub tych, które wchodzić będą w zakres naszych zobowiązań prawnych i/lub umownych.

Cele, w których Państwa Dane osobowe są przez nas wykorzystywane

Zależnie od łączących nas z Państwem relacji, jako (Współ-) Administrator Danych osobowych przetwarzamy Państwa Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa oraz w celu prowadzenia zwyczajowej działalności; cele te można podsumować w sposób następujący:

 • zarządzanie relacjami publicznymi [PR] i /lub handlowymi, komunikacja, rozwój biznesu;
 • zarządzanie rejestracją, produkcją, importem, eksportem i/lub systemem dystrybucji naszych produktów i/lub produktów wytwarzanych i/lub dystrybuowanych przez naszą Firmę;
 • zarządzanie systemem jakości;
 • zarządzanie systemem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii;
 • rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz sytuacjami kryzysowymi;
 • zarządzanie umowami handlowymi;
 • zarządzanie dokumentami finansowymi/księgowymi i zasobami finansowymi;
 • zarządzanie zasobami IT;
 • pomoc i/lub reprezentacja prawna;
 • zarządzanie dokumentami i systemem archiwizacji;
 • zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, ochroną osób i mienia oraz bezpieczeństwem działań operacyjnych związanych ze środkami przetwarzania i przekazywania informacji;
 • zarządzanie kwestią przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, włączając kontekst działań kontrolnych i dochodzeniowych oraz współpracę z właściwymi instytucjami / władzami publicznymi (na szczeblu centralnym i/lub lokalnym);
 • ochrona aktywów Zentiva lub aktywów klientów i dostawców Zentiva;
 • zarządzanie Naszymi wewnętrznymi rejestracjami / wpisami / rejestrami wewnętrznymi;
 • prawnie wymagana sprawozdawczość;
 • nadzór korporacyjny;
 • organizacja i utrzymanie wydarzeń.

Podstawa prawna ku przetwarzaniu Państwa Danych osobowych

Zależnie od charakteru łączących nas z Państwem relacji, poddajemy Przetwarzaniu dotyczące Państwa Dane osobowe w przypadku uzyskania na to Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO) i/lub w przypadku, gdy Dane osobowe są wymagane do realizacji przez Nas umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub w przypadku, gdy Dane osobowe są wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1), litera c) RODO) i/lub w celu zaspokojenia określonego uzasadnionego interesu, który nie przeważa nad Państwa podstawowymi prawami i wolnościami. W przypadku, gdy Państwa Dane osobowe podlegają Przetwarzaniu wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (np. w przypadku ubiegania się o miejsce pracy w Zentiva), możliwe będzie wycofanie udzielonej przez Państwa zgody w dowolnym momencie, bezpłatnie, bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania dokonywanego na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej wycofaniem. Bez uszczerbku dla Państwa podstawowych praw i wolności, możemy dokonywać Przetwarzania Państwa Danych osobowych w celu zaspokojenia określonego uzasadnionego interesu, takiego jak:

 • zapobieganie wykroczeniom, ich wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, włączając przypadki oszustwa i prania pieniędzy lub finansowanie aktów terrorystycznych;
 • rozwój biznesu;
 • analiza i zarządzanie ryzykiem handlowym;
 • ochrona / dochodzenie praw lub zobowiązań umownych lub prawnych przynależnym nam osobom prawnym należącym do grupy kapitałowej Zentiva lub innemu partnerowi (umownemu) (z listą wszystkich osób prawnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Zentiva można zapoznać się w ramach Sekcji (J) zamieszczonej poniżej);
 • zarządzanie Naszymi wewnętrznymi rejestracjami / wpisami / rejestrami wewnętrznymi;
 • zarządzanie zasobami organizacyjnymi;
 • ochrona aktywów Zentiva lub aktywów klientów i dostawców Zentiva;
 • związanego z wszelkimi roszczeniami, działaniami lub procedurami (włączając takie, jak: sporządzanie i aktualizacja dokumentów; sporządzanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia transakcji; uzyskiwanie porady prawnej i ułatwianie dokonywania rozliczeń);
 • zgodność z wszelkimi zasadami, przepisami ustawowymi i regulacjami mającymi zastosowanie do naszej działalności, w tym – współpracą z właściwymi instytucjami / władzami publicznymi o charakterze centralnym i/lub lokalnym.

Warunki, w oparciu o które możemy dokonać ujawnienia Państwa Danych osobowych

Państwa Dane osobowe przeznaczone są do wykorzystania przez Zentiva, jako (Współ-) Administratora Danych osobowych. W celu ułatwienia wykonania przez Administratora Danych działań związanych z celami Przetwarzania, w stosownych przypadkach, które ograniczone będą do zgodnych z prawem i uzasadnionych celów, Państwa Dane Osobowe mogą podlegać ujawnieniu:

 • Państwu i, w razie zajścia stosownej sytuacji, wyznaczonym przez Państwa przedstawicielom;
 • innym podmiotom prawnym wchodzącym w skład grupy kapitałowej Zentiva (z listą wszystkich osób prawnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Zentiva można zapoznać się w ramach Sekcji (J) zamieszczonej poniżej);
 • innym partnerom (umownym) (np.:(umowni) partnerzy bezpośrednio lub pośrednio włączeni w zawarcie, wykonanie, zmianę i/lub rozwiązanie wiążącej nas umowy);
 • instytucjom bankowym – w związku ze wszelkimi rodzajami działań zakładającymi dokonanie przelewu środków;
 • właściwym centralnym i/lub lokalnym instytucjom / władzy publicznej;
 • dostawcom usług operacyjnych (np.: dostawcy usług zarządzania i odzyskiwania należności, kurierzy, telekomunikacja, usługi IT, archiwizacji itp.);
 • naszym konsultantom/doradcom zewnętrznym (np.: audytorzy, prawnicy itp.);
 • wszelkiego rodzaju właściwym dla przeprowadzenia danego działania dostawcom zewnętrznym (w związku z tym, iż nasze Witryny wykorzystywać mogą reklamy, wtyczki lub treści podmiotów trzecich) – jeśli dotyczy;
 • partnerom biznesowym, inwestorom, nabywcom praw (obecnym lub potencjalnym) – w celu ułatwienia przeprowadzenia transakcji biznesowych na aktywach (które to obejmować mogą m.in.: fuzje, przejęcia, cesję wierzytelności lub sprzedaż aktywów),

zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla wcześniej określonych kategorii odbiorców. Z uwagi na międzynarodowy charakter naszej działalności konieczne może okazać się dokonanie przekazania Państwa Danych osobowych w ramach grupy kapitałowej Zentiva  oraz przekazania ich osobom trzecim – jak wspomniano powyżej – co będzie miało związek z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Z tego też powodu możemy dokonać przekazania Państwa Danych osobowych do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawne, jak również wymogi dotyczące ochrony danych będące innymi niż te obowiązujące w kraju, w którym Państwo się znajdują. W przypadku, gdy dojdzie do przekazania przez nas Państwa Danych osobowych z terytorium EOG odbiorcom spoza EOG, których państwa nie posiadają przepisów gwarantujących odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, dokonamy takiego przekazania na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Mogą Państwo zwrócić się do nas o uzyskanie kopii naszych Standardowych Klauzul Umownych wykorzystując następujące dane kontaktowe:

 • listownie – pod adresem: Alvogen Pharma Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; lub
 • drogą mailową – pod adresem: DPO@zentiva.com.

Należy pamiętać, iż w przypadku przekazania przez Państwa jakichkolwiek Danych osobowych bezpośrednio do podmiotu należącego do grupy kapitałowej Zentiva mającego siedzibę poza EOG, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie przekazanie tych Danych osobowych. Pomimo tego, Państwa Dane osobowe będą przez nas Przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, poczynając od momentu, w którym takie Dane otrzymamy. Nie będą Państwo podlegali procesom decyzyjnym opartym o zautomatyzowane przetwarzanie Państwa Danych osobowych, włączając profilowanie.

Informacja o Polityce prywatności dla dzieci

Nasze (-a) witryny (-a) skierowane (-a) są (jest) wyłącznie do odbiorców dorosłych. Nie będziemy celowo Przetwarzać Danych osobowych osób, co do których posiadamy wiedzę, iż nie mają one ukończonych 16 lat. Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia będą Przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą rodzica lub osoby sprawującej władzę rodzicielską. Taki przedstawiciel prawny uprawniony będzie do tego, by wystosować żądanie wglądu w informacje dostarczone przez osoby poniżej 16 roku życia i/lub do skorzystania z praw przewidzianych w Sekcji (H) niniejszego dokumentu.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator Przetwarza Państwa Dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz zabezpieczenie ich przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z wykorzystaniem przy tym odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Posiadamy ramowo opracowane procedury postępowania, standardowe procedury operacyjne, jak również szkolenia, które obejmują ochronę, poufność i bezpieczeństwo Danych osobowych; regularnie poddajemy sprawdzeniu wymierność wprowadzonych środków, by móc dochować bezpieczeństwa przechowywanych przez Nas Danych osobowych.

Z uwagi jednak na fakt, iż Internet jest systemem otwartym, przesyłanie informacji za jego pośrednictwem nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo tego, iż podejmiemy się zastosowania wszelkich uzasadnionych środków w celu ochrony Państwa Danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych, które przesłano do nas za pośrednictwem Internetu – każde przekazanie Nam Danych za pośrednictwem medium tego typu odbywać się będzie na własne ryzyko, podczas gdy to Państwo będą odpowiedzialni za dochowanie pewności, iż wszelkie przesłane Nam Dane osobowe zostały przesłane w sposób bezpieczny.

Przysługujące Państwu w związku z własnymi Danymi osobowymi prawa

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, posiadają Państwo następujące prawa w związku z Przetwarzanymi w podany sposób Danymi osobowymi:

 • prawo dostępu, oznaczające prawo do uzyskania z naszej strony potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe podlegają Przetwarzaniu – a jeśli tak, do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu;
 • prawo do poprawy danych, oznaczające prawo do tego, by bez zbędnej zwłoki dokonać poprawy niepoprawnych danych osobowych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym – za złożeniem dodatkowego oświadczenia;
 • prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym, oznaczające prawo do zwrócenia się do Nas o usunięcie Państwa Danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy: Państwa Dane osobowe nie będą dłużej potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub dla których w inny sposób poddano je Przetwarzaniu; lub – gdy wycofali Państwo zgodę, która warunkuje Przetwarzanie, podczas gdy nie istnieje inna podstawa prawna ku wspomnianemu Przetwarzaniu; lub – gdy sprzeciwią się Państwo Przetwarzaniu i nie będą istnieć nadrzędne uzasadnione podstawy ku jego dalszemu przeprowadzaniu; lub – w przypadku, gdy Państwa Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub – w przypadku, gdy Państwa Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy; wyżej wymienione podstawy nie będą miały zastosowania w zakresie, w jakim Przetwarzanie uznane zostanie za konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i prawa do informacji; lub – w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który wymaga dokonania Przetwarzania na mocy prawa, któremu podlegamy; lub – w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; lub – z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego; lub – w celu dokonania archiwizacji w interesie publicznym, przeprowadzenia badań naukowych lub historycznych, jak i badań do celów statystycznych, w sytuacji, w której skorzystanie z prawa do usunięcia danych / prawa do bycia zapomnianym mogłoby uniemożliwić lub poważnie zakłócić osiągnięcie celów wspomnianego Przetwarzania; lub – w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do ograniczenia Przetwarzania, oznaczające prawo do wyegzekwowania od nas ograniczenia Przetwarzania, w przypadku gdy: kwestionują Państwo dokładność swoich Danych osobowych w trakcie okresu umożliwiającego nam sprawdzenie poprawności Państwa Danych osobowych; lub – w sytuacji, gdy Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich Danych osobowych, występując w zamian o ograniczenie ich wykorzystania; lub – w sytuacji, gdy Państwa Dane osobowe nie będą nam już potrzebne w celu dokonywania dalszego ich Przetwarzania, podczas gdy Państwo potrzebują tychże Danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub – w sytuacji, gdy sprzeciwili się Państwo dalszemu Przetwarzaniu danych oczekując na wskazanie, czy nasze uzasadnione podstawy ku niemu są nadrzędne względem Pańskich;
 • prawo do przenoszenia danych, oznaczające prawo do otrzymania przynależnych sobie Danych osobowych, które Państwo nam przekazali w formacie ustrukturyzowanym i powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego, jak również prawo do przekazania tychże danych innemu Administratorowi Danych osobowych bez przeszkód z naszej strony, w sytuacjach, w których działanie takie jest technicznie wykonalne, a w których to Przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody lub umowy, odbywając się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w którym to okresie udzielona przez Państwa zgoda stanowi podstawę prawną dla dokonywanego przez nas Przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Krajowego Organu Nadzorującego Przetwarzanie Danych Osobowych (O.N.P.D.O.) – na terytorium Polski organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie o zautomatyzowane Przetwarzanie, włączając profilowanie, wywołujące względem Państwa skutki prawne lub skutki w podobnie znaczący sposób na Państwa wpływające, z wyjątkiem przypadku, w którym Przetwarzanie tego typu konieczne jest do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a Nami lub gdy jest ono dozwolone przez prawo, któremu podlegamy, a które to określa również odpowiednie środki mające na celu ochronę przysługujących Państwu praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów, włączając sytuację, w której jest ono oparte o Państwa wyraźnie udzieloną zgodę.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z innego prawa niż złożenie skargi do K.O.N.P.D.O. (PUODO), to zgodnie z tym co wskazano powyżej, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw poprzez złożenie stosownego wniosku z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

 • listownie – pod adresem: Alvogen Pharma Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; lub
 • drogą mailową – pod adresem: DPO@zentiva.com.

Co do zasady, nie możemy przyjmować od Państwa wniosków złożonych ustnie (telefonicznie lub osobiście), jako że nie jesteśmy w stanie w sposób wystarczająco szybki udzielić na nie odpowiedzi bez poddania danego wniosku analizie oraz dokonania Państwa identyfikacji w sposób bezpieczny. Dostarczymy Państwu bez zbędnej zwłoki – w każdym wypadku jednak: w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku – informacji o działaniach, które podjęto z naszej strony po wpłynięciu do nas ww. wniosku. Okres ten może zostać w razie konieczności przedłużony o dwa miesiące, w którym to przypadku poinformujemy Państwa o takim jego wydłużeniu w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania danego wniosku, udzielając również informacji o przyczynach opóźnienia.

Okres przechowywania Państwa Danych osobowych

Państwa Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny Nam do spełnienia określonych obowiązków prawnych funkcjonujących w naszym obszarze działalności lub w zgodnie z obowiązującym okresem przedawnienia (np. przez 10 lat od daty wygaśnięcia stosunku uregulowanego umową) lub w celu wywiązania się z obowiązków związanych z archiwizacją, nałożonych przez obowiązujące ustawodawstwo (np. ustawę o rachunkowości).

Lista Współadministratorów

Kraj Nazwa i adres podmiotu Numer rejestracyjny  
LU AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.
5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
B223382  
Al Excalibur (Luxembourg) S.à r.l. 5 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 242.040  
Alvogen Balkans Luxembourg S.à r.l. 5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg B 145518  
Alvogen IPco S.à r.l. (in liquidation) 5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg B 149131  
CZ AI Sirona Bidco s.r.o. U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy 07254792  
Zentiva Group, a.s. U kabelovny 529/16, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy 07254729  
Zentiva, k.s. U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy 49240030  
Theramex Czech Republic, s.r.o. Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00, Prague 2, the Czech Republic 04653815  
D Zentiva Pharma GmbH Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M. HRB95544  
Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M. HRB99575  
AT Zentiva GmbH Rosenbursenstraße 2/15 1010 Wien FN 129221 g  
HERBS Trading GmbH Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper Straße 4, 1100 Vienna, Austria FN 138399 d  
CH Helvepharm AG Walzmühlestrasse 60, CH-8500 Frauenfeld CH21701378974  
UK Zentiva Pharma UK Limited 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP, London 02158996  
Creo Pharma Holdings Limited Felsted Business Centre, Cock Green, Felsted, Essex, CM6 3LY 06096048  
Creo Pharma Limited Felsted Business Centre, Cock Green, Felsted, Essex, CM6 3LY 06082846  
F Zentiva France 35 Rue du Val de Marne 75013 PARIS 407 710 474  
IT Zentiva Italia S.r.l. Viale Bodio n° 37/B, 20158 – Milan MI – 1463705  
DK Zentiva Denmark ApS c/o Harbour House Sundkrogsgade 21, 2100 KØBENHAVN Ø 41172029  
PL Zentiva Polska sp. z. o. o. North Gate Buildings, Bonifraterska  Street 17, 00-203 Warsaw 0000691403  
Alvogen Poland sp. z. o. o. North Gate Buildings, Bonifraterska  Street 17, 00-203 Warsaw KRS 000394178  
Alvogen Pharma sp. z.o.o. North Gate Buildings, Bonifraterska  Street 17, 00-203 Warsaw KRS 0000610747  
PT Zentiva Portugal, Lda Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A, 8º Piso, 1495-190 Algés – Portugal 503103551  
 
SK Zentiva, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 31 411 771  
Zentiva International a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 35 687 355  
  Zentiva Bulgaria EOOD 7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center Evropa, Building 15, floor 4, 1528 Sofia, Bulgaria PIC205801872  
BG Alvogen Pharma Bulgaria EOOD 86, Bulgaria, Blvd., 1st floor, residential quarter Manastirsky, Livady – West, Vitosha District, Sofia 1680, Sofia Municipality, Sofia (capital), Region, Bulgaria 201035481  
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 86, Bulgaria, Blvd., 1st floor, residential quarter Manastirsky, Livady – West, Vitosha District, Sofia 1680, Sofia Municipality, Sofia (capital), Region, Bulgaria 201400639  
BiH Alvogen Pharma d.o.o Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo 71000, Bosna a Hercegovina 65-01-0116-10  
UA Alvogen Ukraine LLC 5-I Brovarsky Avenue, Kyiv, 02002, Ukraine 38804488  
HR Alvogen d.o.o Avenija Veceslava Holjevca 40, Zagreb, Croatia 080774153  
MK Alvogen Pharma Macedonia DOOEL Boris Kidric bb, Gevgelija, North Macedonia 6708072  
RU Alvogen Pharma LLC 31/4, Novoslobodskaya str., Office 6, Moscow, Russia, 127055 1147748135590  
Dolphin LLC RF, 630108, Novosibirsk reg., Novosibirsk, 1st Parkhomenko alley, 14, Russia 1145476019490  
Bittner Pharma LLC Sushchevsky Val, d.18, Moscow, Russia, 127018 1097746360271  
RO Zentiva S.A. Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania J40/363/1991  
Solacium Pharma S.r.l. Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania J40/23565/2007  
Be Well Pharma S.r.l. Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania J23/4165/2017  
LaborMed-Pharma SA 44B Theodor Pallady Boulevard, district 3, Bucharest, Romania J40/21114/2007  
Alvogen Romania SRL 44B Theodor Pallady Boulevard, 2nd floor, district 3, Bucharest, Romania J40/2501/2000  
ALB Alvogen Pharma Albania sh.p.k Tirane, Njesia, Bashkiake nr.2, rruga Themistokli, Germenji pallati, Ambasador, kati i 1, Albania L61501034A  
LT UAB Alvogen Baltic Uzupio g 30, Vilnius, Lithuania 302488462  
NL EuroGenerics Holding B.V. The Netherlands, Laan Copes Van Cattenburch 58, 2585 GC’s – Gravenhage, Hague 34157118  
CY Alvogen Cyprus Limited 80 Griva Digheni, Swepco Court 6, 3101, Limassol, Cyprus HE271648  
Rutengo Investments Limited 80 Griva Digheni, Swepco Court 6, 3101, Limassol, Cyprus HE160948  
RS Alvogen Pharma d.o.o ZA Promet I Usluge Barice Pasnjacka bb, Plandiste, Barice, Serbia 20607149  
RKS Alvogen Pharma Kosovo SH.P.K. Prishtina-Ferizaj KM7, Kosovo 810809410  
MT Alvogen Malta Operations ROW Holdings Ltd. Malta Life Sciences Park, Building 1 Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann Industrial Estate, San Gwann SGN 3000, Malta C75429  
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd. Malta Life Sciences Park, Building 1 Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann Industrial Estate, San Gwann SGN 3000, Malta C71197  
HU Zentiva HU Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, Hungary Cg.01-09-876879  
Alvogen CEE Kft 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky, út 41. 3. em. 10, Hungary 01-09-979422  
Rutengo Hungary Kft 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky, út 41. 3. em. 10, Hungary 01-09-967175  
Aramis Pharma Kft 1095 Budapest, Mester utca 28. B., lház. 3. em. 5, Hungary 01-09-873136  
IN ZENTIVA PRIVATE LIMITED A-802, Crescenzo, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051, India. U24100MH2019FTC328411  

 

Ład korporacyjny ZENTIVA – lista oddziałów ZENTIVA

Nazwa Kraj Oddział Numer Siedziba (adres)
  Zentiva Group, a.s. Bulgaria ZENTIVA BULGARIA BRANCH UIC205052992 7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center Evropa, Building 15, floor 4, 1528 Sofia, Bulgaria
Estonia Zentiva Group, a.s. Eesti filiaal Tartu mnt 13, 10145 Tallinn, Estonia
Latvia Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā Ģertrūdes iela 10-10, Rīga, LV 1010, Latvia
Lithuania Zentiva Group, a.s. Lietuvos filialas Jogailos str. 9, Vilnius, Lithuania

Definicje terminów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności

 • „Jednostka powiązana” oznacza każdą jednostkę, która w danym czasie podlega Kontroli AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l, Company No. B223382, z siedzibą 2-4 rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (zob. – Sekcja (U)). Rozumiane jest, iż do celów, którym służyć ma niniejszy dokument, termin „Kontrola” (jak również jego odmiany gramatyczne) oznaczać będzie (i) posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, przez jednego lub więcej pośredników, uprawnień do zarządzania lub kierowania politykami/procedurami danej jednostki, niezależnie od tego, czy oznaczać ją będzie posiadanie papierów wartościowych dających prawo głosu, podstawa w postaci umowy związanej z prawem do głosu czy inną kwestią lub (ii) własność, bezpośrednia lub pośrednia, za pośrednictwem jednego lub więcej pośredników, ponad pięćdziesięciu procent (50%) – lub jakiejkolwiek innej wartości wyrażonej procentowo, która umożliwia sprawowanie Kontroli zgodnie z obowiązującym prawem – dających prawo głosu papierów wartościowych lub innych udziałów własnościowych takiej jednostki.
 • „Stosowna jurysdykcja” oznaczać będzie jurysdykcję, którą formalnie wyznaczono z ramienia Komisji Europejskiej jako zapewniającą odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych.
 • „Plik cookie” oznaczać będzie niewielki plik, który umieszczany jest na Państwa urządzeniu podczas odwiedzania witryny internetowej (włączając nasze Witryny). Na gruncie niniejszej Informacji, odniesienie do „Pliku cookie” obejmuje także technologie analogiczne, takie jak sygnalizatory Web i czyste pliki GIF.
 • „Administrator” oznaczać będzie podmiot decydujący o tym, jak i dlaczego dane osobowe poddawane są Przetwarzaniu. Administrator ponosi główną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. ochrony Danych na gruncie wielu jurysdykcji.
 • „Organ ochrony danych” oznaczać będzie niezależny organ publiczny, którego wyznaczonym prawnie zadaniem jest nadzorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami dot. ochrony Danychw Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • „EOG” oznaczać będzie Europejski Obszar Gospodarczy.
 • „Pracownik służby zdrowia” oznaczać będzie osobę, która pracuje w sektorze opieki zdrowotnej, branży medycznej lub branżach powiązanych. Może być nią np. lekarz, pracownik szpitala czy też farmaceuta.
 • „Dane osobowe” oznaczać będą informacje dotyczące dowolnej osoby fizycznej lub informacje, na podstawie których można daną osobę fizyczną bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności odnosząc się do takiego identyfikatora, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online czy też jeden lub więcej czynników, które będą w szczególny sposób wskazywać na aspekt natury fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej, dający się jej przypisać.
 • „Przetwarzać”, „Przetwarzanie” lub „Przetworzony” oznaczać będą wszelkie czynności, którym poddawane będą Dane osobowe wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy będą one przeprowadzane za pomocą automatycznych środków, czy nie, obejmując czynności takie, jak: gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub poddawanie zmianom, odzyskiwanie, poddawanie konsultacjom, wykorzystanie, ujawnianie za przekazaniem, rozpowszechnianie lub udostępnianie innego rodzaju, ujednolicanie lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
 • „Wrażliwe dane osobowe” oznaczać będą Dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, wszelkiego rodzaju faktycznych lub domniemanych przestępstw/kar, stanowiące przydzielane na terenie danego kraju numery identyfikacyjne lub wszelkie inne informacje, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe zgodnie z obowiązującym prawem.
 • „Standardowe klauzule umowne” oznaczać będą szablonowe klauzule dot. przekazania danych przyjęte przez Komisję Europejską lub Organ ochrony danych, a następnie zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • „Witryna” oznaczać będzie każdą stronę internetową obsługiwaną lub utrzymywaną przez Nas lub w naszym imieniu.

Aktualizacje treści niniejszej Polityki prywatności

Wszelkiego rodzaju korzystanie z naszych Witryn, produktów, czy też usług podlega naszej Polityce prywatności. Poddajemy Politykę prywatności regularnie przeprowadzanym przeglądom w celu dokonywania aktualizacji dot. wszelkich zmian, jakie mogliśmy wprowadzić w Naszej działalności. Wszelkiego rodzaju aktualizacje będą wprowadzane do treści niniejszej Polityki bez uprzedniego zawiadomienia i ze skutkiem natychmiastowym,  za podaniem jednak informacji o związanych z nimi rewizjach treści. Zachęcamy Państwa do okresowego zapoznawania się z treścią Polityki prywatności dostępnej na naszej Witrynie, w celu pozyskania informacji o tym, w jaki sposób poddajemy Przetwarzaniu Dane osobowe.  

Wersja poddana zmianom w dn. 26.06.2020 r.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound